Odd Fellows

Over de Leoverdia Loge

Stilstaan is vooruitgaan
Dat is het credo, dat bijna iedere woensdag door de broederen van de Leoverdia loge gehanteerd wordt. Dit stilstaan wil de leden van onze broederschap de gelegenheid geven de mens te worden, die hij waarlijk is. Onze broederschap streeft naar waarheid en die waarheid wordt door ieder lid op zijn eigen wijze nagestreefd; wat is mijn waarheid, hoe sta ik eigenlijk in het leven. Het wenkende perspectief hierbij is, dat zo in het klein beoefend kan worden, wat in het groot wordt beoogd; de broederschap onder de mensen.

Bouwsteen
Door middel van bouwstenen worden de leden uitgenodigd om op hun waarheid te reflecteren. De mede-broederen beluisteren deze bijdrage in een met rituelen en muziek omlijst geheel in een afgesloten ruimte. Deze ruimte geeft de vertrouwelijkheid aan, waarbinnen deze reflecties optimaal kunnen plaatsvinden. Ieder lid is op zoek naar zijn eigen waarheid in het licht van het ideaal van de broederschap, waarbij de bijdrage van de mede-broederen vooral bestaat uit actief luisteren. Het beoefenen van luisteren wordt ten zeerste aangemoedigd onder ons motto: spreken is zilver maar luisteren goud. Indien gewenst door de bouwsteenhouder, maar alleen dan, kan zijn bijdrage worden becommentarieerd.

Samenstelling
Onze loge streeft naar enerzijds een overzichtelijk aantal leden, zodat we elkaar goed leren kennen en zo geregeld een mogelijkheid tot het leveren van een bijdrage geboden kan worden en anderzijds naar een zo groot mogelijke diversiteit, zodat recht gedaan kan worden aan de pluriformiteit van onze samenleving.

Afkomst
Bij onze vereniging is afkomst niet van belang; wel willen wij graag in contact komen met volwassenen die verdieping zoeken in het leven en betrokken zijn bij wat er zich in de maatschappij voordoet. Het gaat er bij ons namelijk niet om wie je bent, maar vooral hoe je bent.